Algemene Voorwaarden

Counselling Doornbos Noord Holland (CNH) opgemaakt op 18 mei 2018
Counselling Noord-Holland staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 37134311 en kent vier afdelingen te weten:
– Counselling Noord-Holland
– Fysiotherapie (geen website )
– De Razende Bol
– Camelot Mediation

 • Commitment
  1. Zowel de opdrachtnemer als de opdrachtgever heeft een inspanningsverplichting om het proces dat is overeengekomen, zo goed mogelijk tot uitvoering te brengen.
 • Vertrouwelijkheid
  1. De opdrachtnemer is gehouden aan een ethische code tot geheimhouding van het besprokene.
  2. Het dossier dat de opdrachtnemer opbouwt is vertrouwelijk en wordt uitsluitend beheerd/verwerkt door medewerker(s) van opdrachtnemer welke eveneens aan vertrouwelijkheid zijn gehouden.
  3. Persoonsgegevens kunnen geanonimiseerd gebruik worden voor trainingsdoeleinden, trendanalyse of studie.
  4. Geheimhouding kan uitsluitend worden verbroken, wanneer:
   1. Er voor de opdrachtnemer een wettelijke verplichting is opgelegd om informatie te verschaffen aan derden (geen verschoningsrecht).
   2. Er sprake is van een multidisciplinair (behandel)traject waarbij het uw belang dient om met collega’s af te stemmen; hiervoor kunt u toestemming weigeren. Bij de intake komt deze vraag ter sprake.
    Maar u kunt ook vooraf een kruisje zetten in dit vakje
   3. Wanneer een minderjarige 11 jaar of jonger is en gezaghebbenden het dossier willen inzien
   4. Wanneer er sprake is van meldplicht volgens het meldprotocol
 • Contact
  1. Tijdens het spreekuur van de opdrachtnemer wordt de telefoon niet aangenomen. Hierdoor zijn wij moeilijk bereikbaar; u kunt wel bellen met 06-13144302 en een afspraak tot terugbelverzoek aanvragen of uw vraag stellen aan degene die de telefoon aanneemt.
  2. Correspondentie over bezwaar in administratieve zaken kan uitsluitend per e-mail/post plaatsvinden.
   (Loes@counsellingnoordholland.nl) (post: drs. F. Bijlweg 5, 1784 MC Den Helder). Voor vragen over een factuur kunt u bellen naar 06-13144302.
  3. Correspondentie over administratieve zaken kan uitsluitend per e-mail plaatsvinden.
   (loes@counsellingnoordholland.nl) (post: Zandvaart 32 1764 NR Breezand)
  4. Al het inhoudelijk e-mailverkeer tussen opdrachtnemer en opdrachtgever welke privacygevoelige informatie bevat, zal vanuit de opdrachtnemer altijd plaatsvinden vanuit de beschermde omgeving van Intramed of wordt per post aan u verstuurd.
 • Betaling
  1. Sessies worden na afloop in rekening gebracht, volgens het overeengekomen uurtarief, welke u binnen 14 dagen dient te voldoen.
  2. Het tarief voor therapeutische interventies bedraagt € 70,00 ex BTW (21%) per uur per persoon, tenzij anders schriftelijk wordt overeengekomen. Het tarief voor mediation wordt overeengekomen in de mediationovereenkomst.
  3. De factuur voor therapeutische interventies wordt per email verstuurd via Intramed, indien u deze per post wenst te ontvangen wordt er € 4,00 administratiekosten (ex. btw )in rekening gebracht. De factuur voor mediation wordt per post of via Intramed verstuurd. De kosten hiervoor vallen onder kantoorkosten, zoals is gemeld in de mediation overeenkomst.
  4. Bent u de originele factuur kwijt en wilt u van ons een kopie, dan betaalt u altijd € 4,00 (excl. btw) aan administratiekosten
  5. De gereserveerde tijd wordt gefactureerd, ook wanneer u eerder weg gaat.
  6. Indien het consult langer duurt dan de gereserveerde tijd, wordt er per 10 minuten extra tijd extra aan u gefactureerd.
  7. Multidisciplinair overleg, telefonische consulten, e-mailconsulten of overleg met derden op uw verzoek wordt per 10 minuten in rekening gebracht volgens het overeengekomen uurtarief
  8. Indien er sprake is van een telefonische controle i.p.v. een face-to-face gesprek wordt de hiervoor gebruikelijke 30 minuten gefactureerd.
  9. Afspraken dienen uiterlijk 48 uur van te voren met een tekstbericht te worden geannuleerd. Indien dit niet gebeurt, wordt de gereserveerde tijd in rekening gebracht. Indien u ziek bent geworden en u kunt een doktersverklaring overleggen, zal de afspraak gecrediteerd worden en zult u geen factuur ontvangen.
  10. Indien de betaling uitblijft, zal er een herinnering naar u worden verzonden. Hierin krijgt u 14 dagen de tijd om alsnog tot betaling over te gaan. Indien na een tweede herinnering betaling uitblijft, zal u worden aangemeld bij Credifin. De kosten die dit traject met zich meebrengt worden aan u doorberekend, alsmede de wettelijke rente voor het openstaande bedrag. Betalingsvoorwaarden zijn te downloaden op www.credifin-nederland.nl.
  11. De cliënt is altijd de debiteur, tenzij of totdat er een getekende offerte van een andere opdrachtgever dan de primaire cliënt bij opdrachtnemer binnen is. Hiermee wordt bedoeld, dat wanneer bijvoorbeeld uw werkgever tegen u heeft gezegd de rekening te betalen, dat dit een afspraak is tussen u en uw werkgever. Het is pas een afspraak tussen opdrachtnemer en werkgever nadat de offerte getekend is en in bezit is van opdrachtnemer. Een ander voorbeeld kan zijn, dat u geen toevoeging krijgt via de Raad voor Rechtsbijstand, maar al wel het traject bent opgestart.
  12. Het is aan cliënt om na te gaan of en hoeveel aanspraak gemaakt kan worden op de zorg- of rechtsbijstandverzekering of de Raad voor Rechtsbijstand. De opdrachtnemer kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor het verstrekken van informatie hierover.
  13. Opdrachtnemer declareert NIET rechtstreeks bij de zorgverzekering. Om in aanmerking te komen voor een vergoeding via de zorgverzekering, dient u zelf actie te ondernemen! Declaraties op offertebasis gaan rechtstreeks naar bijvoorbeeld het bedrijf/de Raad voor Rechtsbijstand of rechtsbijstandverzekering.
  14. De Raad voor Rechtsbijstand kan u een eigen bijdrage opleggen. Deze factuur wordt rechtstreeks door opdrachtnemer aan u verstuurd.
  15. De Raad voor Rechtsbijstand kan uw recht op toevoeging achteraf intrekken, u bent dan verplicht om de gemaakte kosten alsnog zelf te voldoen aan opdrachtnemer.
  16. Afspraken met derden die tussen u en de ander (bijv. werkgever, schadefondsen, verzekeringen etc.) zijn gemaakt, ontslaan u niet van uw betalingsverplichting zoals hierboven is beschreven.
 • Klachtenregeling
  1. De therapeutische werkzaamheden van mw. Doornbos vallen onder de klachtenprocedure zoals is vastgelegd in de Wkkgz. Voor informatie kunt u zich wenden tot de NFG (www.de-nfg.nl). Op deze site treft u een schema aan dat u door de juiste stappen heen loodst. De NFG heeft Quasir als uitvoeringsorgaan gecontracteerd. U kunt alleen een klacht indienen als u zelf staat ingeschreven bij opdrachtnemer of de wettelijke vertegenwoordiger bent van een minderjarige die staat ingeschreven bij opdrachtemer.
  2. Klachten over medewerkers, stagiaires en/of vrijwilligers kunt u schriftelijk indienen bij mw. Doornbos, eigenaresse Counselling Doornbos Noord-Holland. Deze stap dient u eerst te ondernemen voordat u terecht kunt bij de beroepsvereniging van de medewerker(s) zoals is beschreven in punt 5.3 en 5.4.
  3. Voor klachten over de uitvoerende therapeutische werkzaamheden voor CNH van mw. Pors kunt u zich ook wenden tot de VBAG; voor meer informatie (www.vbag.nl) U kunt alleen een klacht indienen tegen mw. Pors als u zelf staat ingeschreven bij opdrachtnemer of de wettelijke vertegenwoordiger bent van een minderjarige die staat ingeschreven bij opdrachtnemer.
  4. Voor klachten over de uitvoerende werkzaamheden van mw. Pors in haar rol als fysiotherapeute kunt u zich wenden tot de KNGF (www.kngf.nl)
  5. Voor klachten over de mediation werkzaamheden van mw. Doornbos kunt u zich wenden tot de MfN (www.mfnregister.nl).
 • Aansprakelijkheid
  1. De opdrachtnemer in de persoon van mw. Doornbos of mw. Pors en overige medewerkers/stagiaires zijn niet verantwoordelijk of verantwoordelijk te houden voor het gedrag van cliënt binnen of buiten de spreekkamer.
  2. Voor poging tot zelfverminking/zelfdoding kan de opdrachtnemer in de persoon van mw. Doornbos of mw. Pors en haar medewerkers/stagiaires nimmer aansprakelijk worden gesteld.
  3. Wanneer er tijdens een interventie gewerkt wordt met aansluiting op apparatuur, of het gebruik van alternatieve (genees)middelen, geschiedt dit op eigen risico van cliënt.
  4. Indien er fysiek contact nodig is om een interventie te kunnen plegen, is er door het ondertekenen van deze algemene voorwaarden toestemming gegeven om tot dit contact te komen, welke tot doel heeft een behandeling uit te voeren.
  5. Er kan nimmer aanspraak worden gemaakt op resultaat uit behandeling. Het overeengekomen proces kent slechts een uitkomst.
  6. Door ondertekening van deze algemene voorwaarden geeft u toestemming aan de opdrachtnemer om uw geanonimiseerde gegevens voor trainings- of scholingsdoeleinden, voor wetenschappelijk onderzoek of het maken van een trendanalyse te mogen gebruiken. Indien u hier geen toestemming voor geeft, kunt u dit aangeven door een kruis te zetten in dit vak
   Mocht u achteraf de toestemming ongedaan maken, dan kan dat eenvoudig door uw wens schriftelijk (per post of e-mail) kenbaar te maken. Minderjarigen van 12 jaar of ouder mogen hierover zelfstandig beslissen.
  7. Beveiliging van uw persoonsgegevens is gewaarborgd door het gebruik maken van Intramed. Intramed bewaart de gegevens in een Cloud welke is goedgekeurd voor de zorg- en dienstverlening die de opdrachtnemer uitvoert. Papieren dossiers vanuit Camelot Mediation worden achteraf gescand en binnen Intramed bewaard. Gedurende de tijd dat er gewerkt wordt met papieren dossiers, worden dossiers in een afsluitbare kast bewaard.
  8. Het AVG rapport en de privacyverklaring is gepubliceerd op de websites.
 • Wijziging of vernietiging van dossier
  1. Volgens de wet moeten behandelgegevens 15 jaar worden bewaard, tenzij u schriftelijk verzoekt om het dossier
   eerder of later dan deze vastgestelde termijn te vernietigen. Wanneer u het schriftelijk verzoek hiertoe bij de opdrachtnemer heeft ingediend (voorzien van een datum en handtekening) dient de opdrachtnemer binnen drie weken te voldoen aan uw verzoek. Tenzij er twijfel bestaat bij de opdrachtnemer op basis van juridische of ethische gronden, in dat geval dient de opdrachtnemer zich te laten informeren door een deskundige of het dossier vernietigd mag worden. De opdrachtnemer dient u te informeren over het feit dat deskundigheid hierover wordt geraadpleegd en dient u te informeren over de uitkomst. Na de uitspraak van de deskundige gaat de hierboven genoemde drie weken grens in, tenzij de deskundige aangeeft dat het dossier niet vernietigd mag worden, in dat geval gaat wetgeving voor uw wens.
  2. Staan er volgens u onjuistheden in uw dossier, dan kunt u een mondeling verzoek doen tot het wijzigen van deze onjuiste gegevens. De gegevens worden in uw bijzijn aangepast. De datum van wijziging op uw verzoek wordt vastgelegd in het dossier.
 • Minderjarigheid
  1. Indien er sprake is van minderjarigheid, dan geschiedt behandeling uitsluitend met toestemming van (beide) gezaghebbende ouder(s) / verzorger(s) van de minderjarige. Het is aan de ouders/verzorgers hier eerlijkheid in te betrachten.
  2. Tenminste 1 van de gezaghebbende ouder(s)/verzorger(s) verleent door ondertekening van deze algemene voorwaarden toestemming aan de opdrachtnemer om de minderjarige, zonder toezicht van derden, in de praktijkruimte te spreken en/of te behandelen.
  3. Minderjarigen van 12 jaar of ouder hebben het recht op geheimhouding van het dossier en moeten expliciet toestemming verlenen aan de opdrachtnemer om openheid van dossier te geven, tenzij er sprake is van meldplicht volgens het meldprotocol. In dat geval dient de opdrachtnemer tot melden over te gaan.
 • Opnames
  Door ondertekening van deze algemene voorwaarden, verklaart de opdrachtgever geen opnames te maken binnen de spreekkamer of tijdens ander professioneel contact met opdrachtnemer op welke wijze dan ook, tenzij na uitdrukkelijke mondelinge toestemming van opdrachtnemer welke hoorbaar moet zijn op de opname of is vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst. Deze afspraak kent een wederkerigheid voor de opdrachtnemer, tenzij de opdrachtnemer door de rechtbank is benoemd tot bijzondere curator; in dat geval mag opdrachtnemer de gesprekken met de minderjarige die opdrachtnemer vertegenwoordigd opnemen zonder toestemmingsverklaring van de minderjarige of diens vertegenwoordiger(s).

Gezien en akkoord

Datum ……………………………………. Plaats …………………………………….
Naam ……………………………………. Handtekening …………………………………….

Download als PDF