Algemene Voorwaarden

Counselling Doornbos Noord Holland (CNH)

 • Commitment
  1. Zowel de counsellor als de cliënt, heeft een inspanningsverplichting om het proces dat is overeengekomen in het behandelplan, zo goed mogelijk tot uitvoering te brengen.
 • Vertrouwelijkheid
  1. De counsellor is gehouden aan een ethische code tot geheimhouding van het besprokene.
  2. Het dossier dat counsellor opbouwt is vertrouwelijk en wordt uitsluitend beheerd/verwerkt door medewerker(s) van CNH welke eveneens aan vertrouwelijkheid zijn gehouden.
  3. Geheimhouding kan uitsluitend worden verbroken, wanneer er voor de counsellor een wettelijke verplichting is om informatie te verschaffen en/of er sprake is van een multidisciplinair en behandeltraject.
 • Contact
  1. Tijdens het spreekuur van de counsellor wordt de telefoon niet aangenomen.
  2. Alle inhoudelijke contactmomenten vinden bij voorkeur plaats via de email van uw eigen behandelaar.
   (Sonja: info@counsellingnoordholland.nl of Loes: Loes@counsellingnoordholland.nl)
  3. Correspondentie over administratieve zaken kan uitsluitend per e-mail plaatsvinden.
   (loes@counsellingnoordholland.nl) (post: Zandvaart 32 1764 NR Breezand)
  4. Alle communicatie omtrent afspraken (maken, verzetten of afberichten) vindt uitsluitend plaats per e-mail
 • Betaling
  1. Sessies worden na afloop in rekening gebracht, volgens het overeengekomen uurtarief van € 70,00 (excl. 21%), welke u binnen 14 dagen dient te voldoen.
  2. De factuur wordt per e-mail verstuurd, indien u deze per post wenst te ontvangen wordt er € 4,00 adm. kosten (excl. btw )in rekening gebracht.
  3. Bent u de originele factuur kwijt en wilt u van ons een kopie, dan betaalt u altijd € 4,00 (excl. btw) aan administratiekosten
  4. De gereserveerde tijd wordt berekend.
  5. Indien het consult langer duurt dan de gereserveerde tijd, wordt er per 10 minuten extra tijd extra aan u gefactureerd.
  6. Multidisciplinair overleg, telefonische consulten, e-mailconsulten of overleg met derden op uw verzoek wordt per 10 minuten in rekening gebracht.
  7. Indien er sprak is van een telefonische controle i.p.v. een face-to-face gesprek wordt de hiervoor gebruikelijke 30 minuten gefactureerd.
  8. Afspraken dienen uiterlijk 24 uur van te voren digitaal te worden geannuleerd. Indien dit niet gebeurt, wordt de gereserveerde tijd in rekening gebracht. Indien u ziek bent geworden en u kunt een doktersverklaring overleggen, zal de afspraak gecrediteerd worden.
  9. Indien de betaling uitblijft, zal er na 14 dagen een herinnering naar u worden verzonden. Hierin krijgt u 14 dagen de tijd om alsnog tot betaling over te gaan. Indien ook dan de betaling uitblijft, zal er € 40,00 aan administratiekosten worden berekend, door CNH of na (aanmelding bij) door Medicas of Credifin. De kosten die dit traject met zich meebrengt worden aan u doorberekend, alsmede de wettelijke rente voor het openstaande bedrag. Betalingsvoorwaarden zijn te downloaden op www.medicas.net / www.credifin-nederland.nl.
  10. De cliënt is altijd de debiteur, tenzij/totdat er een getekende offerte bij CNH binnen is. Alle afspraken die u maakt, eerder dan de getekende offerte komen voor eigen rekening.
  11. Het is aan cliënt om na te gaan of en hoeveel aanspraak gemaakt kan worden op de zorgverzekering. CNH kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor het verstrekken van informatie hierover.
  12. CNH declareert NIET rechtstreeks bij de zorgverzekering. Om in aanmerking te komen voor een vergoeding via de zorgverzekering, dient u zelf actie te ondernemen!
  13. Afspraken met derden die tussen u en de ander (bijv. werkgever, schadefondsen, verzekeringen etc.) zijn gemaakt, ontslaat u niet van uw betalingsverplichting zoals hierboven is beschreven.
 • Klachtenregeling
  1. De werkzaamheden van mw. Doornbos vallen onder klacht- en tuchtrecht van de NFG. Deze klachtenregeling is toegankelijk voor clienten die staan ingeschreven bij CNH. www.de-nfg.nl
  2. Klachten over door CNH gecontracteerde medewerkers, stagiaires en/of vrijwilligers kunt u schriftelijk indienen bij mw. Doornbos, eigenaresse CNH.
  3. De werkzaamheden van mw. Pors vallen onder de klacht- en tuchtrecht van de VBAG. www.vbag.nl
 • Aansprakelijkheid
  1. CNH in de persoon van mw. Doornbos of mw. Pors en overige medewerkers zijn niet verantwoordelijk of verantwoordelijk te houden voor het gedrag van cliënt binnen of buiten de spreekkamer.
  2. Voor poging tot zelfverminking/zelfdoding kan CNH in de persoon van mw. Doornbos of mw. Pors en haar medewerkers nimmer aansprakelijk worden gesteld.
  3. Wanneer er tijdens een interventie gewerkt wordt met aansluiting op apparatuur, of het gebruik van alternatieve (genees)middelen, geschiedt dit op eigen risico van cliënt.
  4. Indien er fysiek contact nodig is om een interventie te kunnen plegen, is er door het ondertekenen van deze algemene voorwaarden toestemming gegeven om tot dit contact te komen.
  5. Er kan nimmer aanspraak worden gemaakt op resultaat uit behandeling. Het overeengekomen proces kent slechts een uitkomst.
 • Minderjarigheid
  1. Indien er sprake is van minderjarigheid, dan geschiedt behandeling uitsluitend met toestemming van (beide) gezaghebbende ouder(s) / verzorger(s) van de minderjarige. Het is aan de ouders/verzorgers hier eerlijkheid in te betrachten.
  2. Tenminste 1 van de gezaghebbende ouder(s)/verzorger(s) verleent wel/geen toestemming aan de counsellor om de minderjarige, zonder toezicht van derden, door counsellor in de praktijk te laten begeleiden.
  3. Het is aan de gezaghebbende ouder die zich meldt met het kind, eerlijkheid te betrachten inzake gezag.
 • Opnames
  1. Ondergetekende verklaart op de hoogte te zijn van de aanwezige beveiligingscamera in de werkruimte van de therapeut.
  2. Opnames mogen uitsluitend worden vrijgegeven ter verdediging van de therapeut bij klacht– en tuchtzaken, bij het aantoonbaar maken van agressie jegens de therapeut of het aantoonbaar maken van diefstal of vernieling van goederen.

Gezien en akkoord

Datum ………………………. Naam ……………………….. Handtekening ……………………….

Download als PDF