Mediation

Wanneer Mediation?

Mediation is geschikt voor mensen die te maken hebben met een conflict en de wens hebben er samen uit te komen.

Een conflict is een situatie waarbij tegengestelde belangen en gezamenlijke belangen elkaar in de weg staan. Zo’n conflict kan zich op ieder terrein afspelen.

Wanneer u niet wilt dat een ‘vreemde derde’ (bijv. de rechter of een advocaat die op winnen en verliezen is getraind) gaat beslissen over uw lot, over het lot van uw zaak of kinderen, dan is mediation een goed alternatief.
Bij mediation beslissen deelnemers ZELF wat de uitkomst gaat worden en hoe de toekomstige relatie tussen u beiden vormgegeven gaat worden. Er zijn geen winnaars of verliezers bij mediation; er is slechts een door jullie zelf ontwikkelde uitkomst.

Zo er is er ook geen sprake van waarheidsvinding; ieder heeft een situatie beleefd en daar het eigen verhaal omheen gemaakt; deze belevingen mogen dus op individueel niveau bestaan. Bij mediation gaat het dus niet om ‘de werkelijke waarheid’ maar om de ‘beleving’ van wat er is gebeurd en wat er nu nodig is om tot uitdoving/oplossing van het conflict te komen.

Wat is de rol van de mediator?

De mediator stelt partijen in de gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan over zaken waar het ‘werkelijk’ om gaat. De mediator stelt zich daarbij oordeelvrij en onpartijdig op en is verantwoordelijk voor het bewaken van gelijke spreektijd tussen de deelnemers.
De mediator is procesgericht en de deelnemers bepalen de inhoud.

De mediator dient de deelnemers voldoende informatie te verstrekken of te wijzen op waar deelnemers specifieke informatie kunnen verkrijgen, om hen te laten komen tot een goed gefundeerde keuze en daarbij behorende afspraken die invloed hebben op de toekomst van de deelnemers.

De mediator vat alle afspraken samen in een vaststellingovereenkomst, welke door de notaris een executoriale titel kan verkrijgen. Bij echtscheiding spreekt men over een convenant (evt. met ouderschapsplan) welke bij de rechtbank ingediend moet te worden.

Nadat u zich heeft aangemeld, wordt u beiden uitgenodigd voor een eerste gesprek. Dit eerste gesprek zal in het teken staan van kennismaken, doornemen en ondertekenen van de algemene voorwaarden en de meditatiënovereenkomst.
Ook wordt er uitleg gegeven over de wijze waarop de mediation vorm gegeven kan worden.

Nadat de praktische zaken zijn geregeld vinden veel mensen het prettig om aan de slag te gaan. Dat kan!

De mediator streeft ernaar om beide partijen evenveel spreektijd te geven en stelt zich daarbij onpartijdig en oordeelvrij op. Ieder zal in de gelegenheid gesteld worden het eigen verhaal te doen, zonder dat daarbij aan waarheidsvinding wordt gedaan. De mediator vat ieders standpunten samen en faciliteert daarna de gespreksruimte tussen partijen.

Wanneer alles is besproken wat partijen van belang vinden, zal de mediation overgaan tot onderhandelen. De mediator zal voorlichting geven over ‘wat zegt de wet’ en zal vragen naar de wijze waarop de deelnemers daarmee om willen gaan. Dit is vaak de meest creatieve fase, omdat jullie oplossingen geïntegreerd dienen te worden binnen de mogelijkheden van de Wet.

Nadat jullie samen tot oplossingen zijn gekomen die tot ieders tevredenheid zijn, worden de afspraken vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst en door partijen ondertekent. Zodra de handtekening hieronder is gezet is het een wettelijke overeenkomst, waaraan gehouden dient te worden.
Wanneer het wenselijk is om de vaststellingsovereenkomst te laten voorzien van een executoriale titel, dan is dat mogelijk door tussenkomst van een notaris.

De mediation wordt vervolgens officieel afgesloten.

Het maken van- of het evaluaren/bijstellen van een ouderschapsplan behoort tot de wekelijkse taken van de mediator.

Kosten

Ruzie maken kost! Zowel financieel, emotioneel en relationeel.

Bij CNH betaalt u voor iedere interventie hetzelfde uurtarief. Kijkt u voor de tarieven daarom onder de button Tarieven op deze site.

U kunt NIET terecht bij CNH voor het berekenen van alimentatie of het opstellen van een complex financieel convenant bij echtscheiding. Uw advocaat kan dit veel beter!